PSd^Engineering watermark

Dienstverlening PSd^Engineering

Het verdelen van taken met behulp van de Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014

Een volledig ontwerpproces bestaat uit vele ontwerptaken: de Standaardtaakbeschrijving (Stb) beschrijft er bijna 2000 verschillende en is "primair ontwikkeld als een hulpmiddel voor het verdelen, offreren en contracteren van ontwerp- en adviestaken in bouwprojecten in hun onderlinge samenhang". Het is een instrument om structuur aan te brengen in vraag en aanbod en deze zo op uniforme wijze op elkaar af te kunnen stemmen.

Uit de Stb blijkt hoeveel taken er doorgaans voor een project verricht moeten worden en hoe naarmate het aantal betrokkenen (participanten) toeneemt ook het belang van een goede taakverdeling, communicatie en afstemming toenemen. Omgekeerd impliceert dit dat naarmate het aantal participanten beperkt blijft, een efficiëntere taakverdeling en communicatie het gevolg zijn en er minder afstemming hoeft plaats te vinden. En dat is een belangrijke toegevoegde waarde van PSd^Engineering voor uw project.

Fasen en thema's

De Stb is onderverdeeld naar 10 fasen in het bouwproces en 18 thema's die hieronder in matrixvorm kunnen worden weergegeven. In dezelfde matrix is weergegeven hoe PSd^Engineering, door vele ontwerptaken in eigen beheer en geïntegreerd uit te kunnen werken, deze fases samen kan voegen tot slechts drie ontwerpiteraties. De getoonde thema's kunnen worden onderverdeeld naar opdrachtgeversthema's, ontwerpthema's en projectmanagementthema's.

Stb: Functioneel ontwerp [FO] 01 02 03 04 Technisch ontwerp [TO] 05 06 Uitvoeringsontwerp [UO] 08 07 09 Na realisatie 10 --
Projectfase: Initiatief/haalbaarheid Projectdefinitie Structuurontwerp Voorontwerp Definitief ontwerp Technisch ontwerp Uitvoeringsgereed ontwerp Prijs- en contractvorming Toezicht en directie Gebruik/exploitatie Hergebruik/recycling
1.01 1.02 1.03 1.04 2.01 2.02 3.01 3.02 3.03 4.01 4.02
Thema en categorie:
Opdrachtgeversthema's
01 Opdrachtgeving >> >> >>
02 Contracten >> >> >> >> >> >>
03 Programma van Eisen
18 Geïntegreerde contracten
Ontwerpthema's
04 Architectuur/bouwkundig ontwerp
05 Ontwerp interieur
06 Ontwerp landschap
07 Bouwfysisch ontwerp
08 Constructief ontwerp !!
09 Installatietechnisch ontwerp
10 Geotechnisch ontwerp
11 Ontwerpintegratie
Projectmanagementthema's
12 Kostenmanagement
13 Projectorganisatie
14 Projectplanning
15 Projectcommunicatie
16 Kwaliteitszorg
17 Vergunningen
Legenda:
= Opdrachtgeverstaak: rol PSd^Engineering alleen ondersteunend.
= Opdrachtgeverstaak: proces vereenvoudigd door fasen samen te voegen.
= Noodzakelijke + (enkele) aanvullende taken inbegrepen.
= Alle noodzakelijke taken inbegrepen.
= Enkele noodzakelijke taken inbegrepen, overige taken af te stemmen.
= Buiten gebruikelijke dienstverlening, kan op verzoek worden aangeboden.
= Buiten gebruikelijke dienstverlening, wordt niet aangeboden.

In de Stb zijn een aantal taken gemarkeerd als noodzakelijk (N), deze dient u altijd uit te (laten) voeren. Niet-noodzakelijke taken (keuzetaken) kunt u beschouwen als optioneel. Door de gebruikelijke werkwijze van PSd^Engineering - het modelleren in 3d - zijn een aantal van deze optionele taken opgenomen in het standaard leveringspakket. Een voorbeeld is het maken van 3d visualisaties: hoewel dit geen 'noodzakelijke' taak betreft, geeft u dit zonder meerkosten wél een goede indruk van de voortgang van het ontwerp en van het beoogde eindresultaat.

M-taken (multitaken) zijn taken die bij meerdere participanten kunnen worden ondergebracht, zoals het voeren van overleggen. Hoe minder partijen u hiervoor 'aan tafel' heeft, hoe lager uw kosten blijven.

Na realisatie

PSd^Engineering richt zich primair op het verzorgen van een efficiënt ontwerpproces en het beschikbaar zijn voor advisering tijdens en toezicht op de realisatie. Desalniettemin zijn er ook vele scenario's denkbaar waarin PSd^Engineering u ook na realisatie van dienst kan zijn, bijvoorbeeld bij het herontwikkelen van een bestaande situatie of bij het visualiseren van multifunctioneel gebruik van een ruimte of object.

Twijfelt u of staat uw taak of ontwerpopgave er niet tussen? Informeer gerust naar de mogelijkheden, PSd^Engineering staat open voor uitdagingen!